Tap the

Giới thiệu Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia

Tập thể Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia. GIỚI THIỆU CHUNG Công tác văn phòng được hình thành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, hậu cần gắn liền với sự ra đời của Trường Hành chính thu...