13

PHÒNG THANH TRA VÀ BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

Tập thể Lãnh đạo, viên chức Phòng Thanh tra và Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức cán bộ I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ q...
9

PHÒNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Tập thể Lãnh đạo, viên chức Phòng Chế độ, Chính sách và Đào tạo bồi dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng chính ph...
5

PHÒNG BỘ MÁY BIÊN CHẾ VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Tập thể Lãnh đạo, viên chức Phòng Bộ máy, biên chế và Quản lý nhân sự, Ban Tổ chức cán bộ I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ qu...
1

GIỚI THIỆU BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ

Tập thể Lãnh đạo, viên chức Ban Tổ chức cán bộ I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Ban Tổ chức cán bộ thành lập ngày 26/9/1981 theo Quyết định số 91 – HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của ...